Sobota, 05 Maj 2007

“Akcija” odstranitve vrtičkov s krivo listino?

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Spoštovani Zoran Janković, Župan MOL,

javno Vas obveščam o sumu legalnosti široko zasnovane “akcije” in krive javne listine, ki jo je izdala MOL-MU-I, gl. inšpektorica Biserka Cizar in ki jo štejem za neverodostojno in nepotrebno.

Na vpogled sem dobil na območju “A” v BG6/1 distribuirano fotokopijo priložene listine. Smiselnost voluntarističnega ukrepanja na območju “črnuških vrtičkov” sem obdelal v prejšnjem prispevku, tu pa analiziram legalnost tako široko zasnovane “akcije” in upravnega postopka.

1. ODSTRANITEV NEDOVOLJENIH OBJEKTOV DRŽAVNI “PROJEKT”:

Ni videti da bi država, vlada, minister Podobnik in njegov Inšpektorat RS za okolje in prostor delovali v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi. V kolikor je “akcija” nujna, opuščajo svoje dolžnosti najmanj v štirih zadevah, katerim so zavezani:
1. inšpekcijskemu nadzoru po Zakonu o graditvi objektov;
2. skrbnemu gospodarjenju z državno lastnino;
3. skrbnemu gospodarjenju z vodnimi viri;
4. resornemu nadzoru nad ravnanjem župana in njegovega inšpektorata.

AD 1
Ni videti, da bi bila dimenzija pojava nedovoljenih objektov na tej lokaciji (vsi niso nedovoljeni, vrtički tudi ne) in potrebnost inšpekcijskih ukrepov ocenjena, da bi glavni inšpektor zadevo vključil v predpisani letni načrt izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora. Ni znana koordinacija delovanja inšpekcij. Ni znanih ukrepov odstranitve v primerih nelegalne gradnje niti prisilnih izvršb inšpekcijskih ukrepov.

AD 2
Gospodarjenje z državno lastnino je nemarno. Regulirani vodotok Sava nima svoje parcele. Parcelacija zemljišč ne odraža ne dejansko, ne neko preteklo, ne neko bodoče stanje v naravi (seveda, parcelacija “v naprej” ni dopustna). Posamezne parcele sekajo Savo z brega na breg. ZK vložek Stožice 2298, lastnik: družbena lastnina v splošni rabi ( naslov ni poznan) vsebuje od parcele do parcele napačno opredelitev vrste rabe.
1. območje “A” grafični prikaz:
akcija-crnuski-vrticki-500-a1.JPG
prikaz parcelacije na fotoposnetku:
akcija-crnuski-vrticki-parcele-500-a1.JPG
prikaz parcelacije na topografskem načrtu:
kataster-a-izbor-dokoncen1.JPG

AD 3.
Na območju se vodi raznovrstna praksa eksploatacije vodotoka, deloma legalna, deloma nelegalna. Vartva vodnih virov ni zaslediti.

AD 4.
Resorni nadzor nad ravnanjem župana in njegovega inšpektorata ni zaznan. “Istrčavanje” župana in mestne uprave glede prevzemanja državnih inšpekcijskih nalog je lahko presedan še tudi za manjše občine.

Ker se opaža, da gre za dogovorno protipravno opuščanje funkcij države, da ni rezultatov tudi po zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, je umestna nadzorstvena pritožba nad ministrom za okolje in prostor.

2. OBVESTILO – POZIV, URADNA JAVNA LISTINA:

obvestilo-poziv-crnuski-vrticki-444.jpg

Povzetek »akta« (op.: narekovaj je uveden zaradi pogojnosti!)

Glavna inšpektorica Inšpektorata Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave je pod zgoraj navedeno upravno št.: 354-567/2007 z dne 17. 05. 2007 izdala upravni akt, poimenovan »obvestilo«, s katerim je odločeno:
1.
da Inšpektorat Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pričenja akcijo odstranitve nedovoljenih vrtičkov in objektov na njih
, ki so postavljeni na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana na levem bregu Save v Črnučah v območju med Črnuškim mostom in mostom Štajerske vpadnice;
2.
da je prva faza akcije območje označeno kot »A« – grafični prikaz v M 1:3580- priloga;
3.
da se za in v imenu lastnika zemljišč, t.j. Mestne občine Ljubljana, vse vrtičkarje in lastnike objektov poziva, da odstranijo tako vrtičke, kot vse druge objekte in naprave;
4.
da je rok za odstranitev 1. 7. 2007;
5.
da so stroški odstranitve stroški vrtičkarjev in lastnikov objektov ter naprav in da v kolikor posamezniki ne bi upoštevali tega poziva v prej opredeljenem roku to izvršil pristojni inšpekcijski organ na stroške posameznika;
6.
da je pravni temelj poziva
6.1. dolgoročni plan občin in mesta€¦
6.2. pod črto navedeni veljavni prostorsko izvedbeni akt (Odlok o PUP za plansko celoto B6 Črnuče – Nadgorica (Ur. l. SRS, št.27/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 27/95, 34/96, 63/99)…
6.3. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS št.120/2004)
7.
da je mogoče odgovore na vprašanja pridobiti od g. Petra Kosa, vodja mestne inšpekcije in Valentina Kristana, vodja mestnega nadzora

Obvestilo in poziv št.: 354-567/2007 z dne 17. 05. 2007, ki ga je izdala ga. Biserka Cizar, glavna inšpektorica Inšpektorata Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave v zadevi odstranitve nedovoljenih vrtičkov in objektov na njih, je šteti za uradno javno listino (dokler se ne umakne) z rigoroznimi odločitvami in velikimi posledicami za naslovnike.

3. OBVESTILO – POZIV, SUM KRIVE LISTINE:

Na podlagi analize (povzetka) »akta« je utemeljeno mogoče izvajati naslednje ugotovitve in zaključke:
1.

Slovenski pravni red ne pozna nedoločnih strank v postopku, brez navedb, naslovov itd.. Organ mestne uprave, ki mora ves čas med postopkom po uradni dolžnosti skrbeti za to, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba, ni niti na začetku postopka identificiral strank v postopku (vse fizične in pravne osebe zasebnega ali javnega prava zoper katere teče postopek). Tudi skupine oseb ni identificiral, tako da je akt “med vrsticami” naslovljen na kolektivni subjekt “vseh vrtičkarjev in lastnikov objektov v prvi fazi na območju A”, ki pa kot tak ni “nosilec pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku”. Na malomarnost ali zlorabo položaja uradne osebe kaže, da pa mestna uprava MOL poseduje spisek vrtičkarjev po precizno oštevilčenih vrtičkih kot naslednica bežigrajske občinske uprave in služb bivše krajevne skupnosti Rezke Dragarjeve.
2.
Kakor sta predmetno obvestilo in poziv uobličena (vprašljivo sicer), je sklepati na njun »blanketni značaj«, da gre (morda?) za »ponovitev izreka« iz odločb(e) o odstranitvi vseh objektov, vseh naprav, vseh zunanjih ureditev, vseh živih mej in vse vrtne vegetacije ter vrnitvi v prvotno stanje (goščavje). Oboje brez priloženih in pravnomočnih oz. veljavnih inšpekcijskih odločb in brez drugih dokazil oblastnega značaja (javnega pooblastila, za dejanja). Pa tudi za “ponovitev izreka” odločbe ali drugega javnopravnega akta župana ali koga drugega o vsesplošni “akciji” odstranitve vsega nedovoljenega. Torej ponovitev izreka aktov, ki v vseh elementih upravne stvari kriminalizirajo vse vrtičkarje na vsem območju med Črnuškim mostom in mostom Štajerske vpadnice. Na kršitve iz malomarnosti ali naklep kaže, da ta javnopravna podlaga predmetnega akta ni vsaj citirana v preambuli, da bi se lahko ugotovilo, ali je v njem korektno povzeta ta vsesplošna kriminalizacija.
3.
Predmetni akt dejansko pomeni svarilo, ki pravi, naj kar sami opravijo izvršbo odstranitve vrtov (posevkov in kultur ter ureditev) in da sami odstranijo objekte, da so pri izvršbi (demontaži in rušenju ter odvozu materiala) dolžni spoštovati veljavne predpise iz področja varstva okolja in ravnanja z odpadki. Če gre za akt zgoraj navedene kriminalizacije, obvestilo in svarilo “sui generis” in/ali “sui juris”, je brez utemeljitve, da naj bi bila gradnja ali postavitev objekta in zunanje ureditve nedovoljena gradnja in v nasprotju z določili Odloka o PUP za plansko celoto B6 Črnuče – Nadgorica ali Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (ne glede na siceršnjo vprašljivo obličnost akta: brez preambule; ni navedbe inšpektorja; ni navedbe predpisa o izvajanju javnih pooblastil za izvajanje zakona, ki ni naveden; brez titularja zavezanca – podredno kršitelja, njegov naslov, EMŠO; če je tuji državljan njegova slika in dokument; brez izreka; brez sankcij; brez stroškov postopka; brez pravnega poduka..itd.,).
4.
Nedoločno in pomankljivo citiranje pravnega temelja poziva, dolgoročnega plana v celoti oz. bianco, enako veljavnih PUP in Uredbe o vodonosniku in zgornja neobrazloženost pravnega temelja poziva ima vse značilnosti perfidne navedbe lažnega temelja akta. Akt, kakršen je, kaže na možnost in verjetnost posebnega primera izsiljevanja s strani druge uradne osebe ali pa na možnost sostorilstva.
5.
Predmetni akt je nedoločen in s tem javno zavajajoč v navedbi, da so nedovoljeni vrtički in objekti postavljeni na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana (in da veljajo določbe akta za vse vrtičkarje na tem območju). Tako so, na primer, v osredju območja “A”, k. o. Stožice parcela št. 2280/1, 8,75 ha (in ostali ZK vložek št. 2298) v družbeni lasti v splošni rabi; sosednja parcela št. 2278/3, 1,10 ha (in ostali ZK vložek št. 1650) v lasti MOL; sosednja parcela št. 2283, 1,12 ha (in ostali ZK vložek št. 377) v lasti 35 oseb; itd.
6.
Zloraba obvestila in zavajanje “posameznikov” in “vseh” je, “da bo to (op. M.J., demontažo, rušenje, odvoz materiala) po poteku navedenaga roka izvršil pristojni inšpekcijski organ”, ker ni naveden ta organ, tako da se ne ve, ali gre za založene stroške s strani republiške ali mestne inšpekcije. Mestna inšpekcija “premostitvenih” sredstev v ta namen in dimenziji nima odobrenih v Proračunu MOL za 2007..
7.
Glede na vprašljivo in stvarno pristojnost ter druge določbe, vsebovane v 279. členu ZUP, je tovrsten upravni akt, če to je, ničen in o njem pristojni organ lahko izda na podlagi predloga za ugotovitev ničnosti odločbo, s katero se spozna akt za ničen.

Kazenski zakonik predvideva možnost, da kdo napravi krivo javno listino, ki se mora voditi na podlagi zakona, in da tako krivo listino spravi v obtok kot pravo, pa tudi da kdo neupravičeno uporabi pravi pečat. Predvideva tudi, da uradna oseba v uradno listino vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka, ali s svojim podpisom oziroma pečatom potrdi uradno listino z lažno vsebino. Enako tudi, da uradna oseba uradno listino z lažno vsebino uporabi v službi kot resnične.

Ni namen tega pisanja, da poda kvalifikacije suma korektnosti dejanj uradne osebe, ali gre za sum krive listine, prestopa meje uradnih pravic, nevestnega dela v službi, malomarnosti, sostorilstva ali posebne vrste izsiljevanja, namen je opozorilo pristojnim, da PROJEKT UREDITVE ČRNUŠKIH VRTIČKOV spravijo v okvire slovenskega pravnega reda.

Prebrano 3987 krat Nazadnje urejano na Petek, 12 September 2014 12:07

Naša spletna stran uporablja piškotke, s katerimi dosežemo boljše delovanje, obiskovalcem nudimo preprostejše brskanje po strani ter zagotavljamo celostno delovanje. Piškotki ne vsebujejo osebnih informacij posameznika. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.

EU Cookie Directive Module Information